ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด : บัญชีสำรวจพลขับประจำรถยนต์และจักรยานยนต์ Click ที่นี่

1.ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : Click!

2.ร่างแผนปฏิบัติราชการ ตร. ปี พ.ศ. 2558

ร่าง 58 แผนปฏิบัติราชการ ตร. ปี พ.ศ. 2558(MS Word)

ร่าง 58 แผนปฏิบัติราชการ ตร. ปี พ.ศ. 2558

3.ภาพความเชื่อมโยง ล่าสุด 20 ธ.ค.56

ภาพความเชื่อมโยง ล่าสุด 20 ธ.ค.56(MS Excel)

ภาพความเชื่อมโยง ล่าสุด 20 ธ.ค.56

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

5.แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ของ สยศ.ตร.

6.มาตรการประหยัดพลังงาน สยศ.ตร พ.ศ.2557

7.แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ตร. พ.ศ.2557

8.ข้อมูลเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

9.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ“ตำรวจไทยใจสะอาด”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

10.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ปี 2557

11.แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน(IT Contingency Plan)ของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

12.แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

13.แบบฟอร์ม 1 นโยบายรัฐบาล(รายสัปดาห์)

14.แบบฟอร์ม 2 รายงานนโยบายรัฐบาล(รายเดือน)

15.แบบรายงานครุภัณฑ์ยานพาหนะ

16.แบบฟอร์มทำเนียบกำลังพล1

17.แบบฟอร์มทำเนียบกำลังพล2

18.แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(MS WORD)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (PDF)

แผนปฏิบัติราชการ ตร. ปี พ.ศ. 2558 (ฉบับแก้ไข 21 สิงหาคม 2558)

19.(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (MS WORD)

(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (PDF)

 20.คู่มือ การดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5

21.การจัดวางระบบควบคุมภายใน

22.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

23.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ประจำปี 2558

24.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ สยศ.ตร.ปี 2558

25.แบบคำรับรองระหว่าง ผบช. กับ ผบก. ปี 2558

26.ตัวอย่างแนบเอกสารประกอบ

27.แผนปฏิบัติราชการแบบตารางขวาง ปี 2558

28.ระเบียบสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจว่าด้วย การเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พ.ศ.2558

29.แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

30.แผนปฏิบัติราชการ สยศ.ตร. ปี 2559

31.แผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

32.คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

33.คู่มือคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

34.คู่มือคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

35.ประกวดราคาซ์้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

36. สมุดโทรศัพท์ สยศ.ตร. ประจำปี 2560

37. แผนอัคคีภัย สยศ.ตร. ปี 2560

38. ประกาศสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตและเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

39. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 61 – 62