ผู้บังคับบัญชา

kraibun

พล.ต.ท.ไกรบุญ  ทรวดทรง

ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

 

      2-bg-blue                 2-bg-blue

         พล.ต.ต.นพปฎล  อินทอง           พล.ต.ต.กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ์
รอง ผบช.สยศ.ตร.(๑)                 รอง ผบช.สยศ.ตร.(๒)

2-bg-blue                     2-bg-blue                      2-bg-blue

พล.ต.ต.โชคชัย  เหลืองอ่อน            พล.ต.ต.พิสิฐ  ตันประเสริฐ          พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์
รอง ผบช.สยศ.ตร.(๓)                   รองผบช.สยศ.ตร.(๔)                   รอง ผบช.สยศ.ตร.(๕)

2-bg-blue          2-bg-blue

พ.ต.อ.อรุณ อมรวิริยะกุล           พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ

ผบก.ยศ.                            ผบก.ผอ.

2-bg-blue             2-bg-blue            2-bg-blue

พ.ต.อ.บุญเลิศ  ว่องวัจนะ      พล.ต.ต.เนติพงศ์  ธาตุทำเล       พ.ต.อ.วินัย ทับทอง

ผบก.ผค.                              ผบก.วจ.                               รรท.ผบก.ผก