อำนาจหน้าที่

ทำหน้าที่ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ บริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ การเงิน งบประมาณ สวัสดิการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯ  ในภาพรวมของสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ