สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกการทำงานแบบมีส่วนร่วม

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ในวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ทองสมบูรณ์คลับ ต.ปากท่อ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

*

*

*

*

*