พิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 3 ต.ค. 61