พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของ สยศ.ตร. ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑