ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน กองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ชั้น 11 และ 12

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

Download รายละเอียด