การจัดผลัดเข้าปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน งานพระราชพิธีฯ หน้า CTW (แก้ไข24ต.ค.60)

รายละเอียดของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน(แก้ไข 24 ต.ค.60)

การจัดผลัดแบ่งเป็น 3 ผลัด คือ

ผลัดที่ 1 (05.00 น. – 12.00 น.)

- รายงานตัวที่หัวหน้าชุดเวลา 05.00 น. ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร.

- เข้าปฏิบัติงาน 06.00 น. เพื่ออธิบายรายละเอียดงาน ณ ห้องพยาบาลติดแอร์ (ติดบันไดเลื่อน) หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์

ผลัดที่ 2 (12.00 น. – 19.00 น.)

- รายงานตัวที่หัวหน้าชุดเวลา 11.00 น. ณ ห้องพยาบาลติดแอร์ (ติดบันไดเลื่อน ) หน้าลานเซ็นทรัลเวิล

- เข้าปฏิบัติงาน 11.30 น. เพื่อรับมอบงานจากผลัดเดิม

ผลัดที่ 3 (ตั้งแต่ 19.00 น. จนกว่าภารกิจจะเสร็จแล้ว)

- รายงานตัวที่หัวหน้าชุด เวลา 18.00 น. ณ ห้องพยาบาลติดแอร์(ติดบันได้เลื่อน) หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์

- เข้าปฏิบัติงาน 18.30 น. เพื่อรับมอบงานจากผลัดเดิม

ปล. ผลัดที่ 3 หลัง 22.00 น. เปลี่ยนจากชุดเต็มยศไว้ทุกข์(พร้อมหมวก) เป็นชุดปกติขาวไว้ทุกข์(พร้อมหมวก)

DOWNLOAD รายชื่อเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดระเบียบแถวประชาชน งานพระราชพิธีฯ หน้า CTW (แก้ไข 24ต.ค.60)